U bent hier

Vragen over de Groenvisie

Algemeen doel
De Groenvisie geeft een samenhangende visie op groenbeheer, het water en de bodem in Amersfoort. We willen een groene stad zijn en blijven. Daarom werken we samen met onze inwoners aan onze doelen: biodiversiteit, klimaatbestendigheid, recreatie, bomenbestand en eetbaar Amersfoort. De Groenvisie beschrijft wat we de komende vijftien jaar willen bereiken als groene stad en welke acties en maatregelen daarvoor nodig zijn.

 

Uitgewerkte doelen per thema
De grotere doelen zijn per thema uitgewerkt in meer concrete doelen. Zo staat er dat, naast het behoud van het huidige bomenbestand, het aantal bomen moet vermeerderen. Voor een betere klimaatbestendigheid is het nodig dat er groen bijkomt en dat het verhard oppervlak verder afneemt. Om dit te bereiken heeft de gemeenteraad extra uitvoeringsbudget beschikbaar gesteld. Dat zetten we in voor het verwijderen van stenen en het verbeteren en toevoegen van groen. Daarnaast zoekt de gemeente bij herinrichtingsprojecten van de openbare ruimte altijd naar extra ruimte voor groen en bomen ten opzichte van de oude situatie.

 

Is 'Als het kan' niet te vrijblijvend?
Het bereiken van de belangrijke doelen van de Groenvisie mag niet afhankelijk zijn van (we planten) 'als het kan'. Het is niet vrijblijvend. Hoe zorgt de gemeente dat het ook inderdaad 'kan'?!
 Wij denken de doelstellingen van de Groenvisie uit te voeren met veel verschillende projecten en initiatieven. Zo werken we samen aan het vergroenen en klimaatbestendiger maken van de stad. De kwaliteit vinden we daarbij het meest belangrijk. Bij herplant zoeken we bijvoorbeeld naar meer biodiversiteit door veel verschillende soorten te planten in betere groeiplaatsen. Maar het gaat ook om een andere manier van gras en bermen maaien, het project steenbreek openbare ruimte en het planten van nieuwe bomen (waar het kan) als we de openbare ruimte opnieuw inrichten. Daarbij moeten wij steeds afwegingen maken die passen bij de andere opgaven en ambities in de stad.  ‘Waar het kan’ is daarin een relevante voorwaarde. Er liggen immers ook rioleringen, kabels en leidingen onder de grond. Bovendien moeten we ook ruimte geven aan onze ambities om meer ondergrondse parkeerplaatsen en afvalcontainers aan te leggen. Tegelijkertijd moet bovengronds de openbare ruimte veilig en bereikbaar blijven voor iedereen. We zien voorlopig nog genoeg kansen om te ontstenen in de openbare ruimte.

 

Hoe wordt de Groenvisie meegenomen bij projecten?
De gemeente en bewoners kunnen de Groenvisie meenemen binnen projecten, zoals de Kop van Isselt en De toekomst van de Eem. De gemeente moet echter rekening houden met andere opgaven en ambities in het stedelijk gebied. Waar nodig moeten keuzes worden gemaakt. Bewoners kunnen de Groenvisie meenemen als hen gevraagd wordt om mee te denken of er kansen zijn voor inspraak. Sinds kort heeft de gemeente Amersfoort daarvoor ook een nieuw platform: www.metamersfoort.nl. De komende maanden komen daarop steeds meer projecten te staan, bijvoorbeeld ook de omgevingsvisie.

 

Kapvergunning
Tijdens het webinar werd ook gevraagd hoe het verlenen van kapvergunningen in zijn werk gaat. Want er worden nog steeds kapvergunningen aangevraagd en verleend. Om een zorgvuldige afweging te kunnen maken is er een wekelijks kapvergunning overleg waar de bomen worden besproken en beoordeeld. Via de volgende link is te zien hoe dat in zijn werk gaat.  https://youtu.be/WhKhQFqeZxQ

 

Terug naar het verslag